O programu Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro děti, který nezisková organizace SbS ČR nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR. Začít spolu není alternativa, ale značka kvality ve vzdělávání.

Proč Začít spolu

Výhody pro děti

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit, na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje, a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Výhody pro rodiče

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Výhody pro učitele

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS.

Principy programu Začít spolu

Společné vzdělávání pro všechny děti

Podporujeme rozmanitost, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na různé kulturní a sociální prostředí, ze kterého přicházejí, a úroveň jejich aktuálních schopností. Budujeme vzájemnou důvěru, respekt a dobré vztahy mezi dětmi. Vytváříme jim prostor být samy sebou i příležitost ke vzájemné spolupráci.

Aktivní zapojení dítěte

Dáváme dětem prostor učit se vlastní činností a prožitkem. Zaměřujeme se na rozvoj jejich kompetencí. Nabízíme dětem příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit se z různých zdrojů, od sebe navzájem, prezentovat své myšlenky, objevovat, experimentovat, užívat rozmanité strategie řešení problémů, týmově spolupracovat, svoje činnosti si plánovat a reflektovat. Chybu považujeme za přirozenou součást učení. Podporujeme vnitřní motivaci dětí k celoživotnímu vzdělávání, které je i pro nás nezbytnou cestou rozvoje.

Učení v souvislostech

Učení plánujeme a realizujeme v souvislostech a provázanosti se životem. Využíváme autentických situací a námětů, jejichž nositeli jsou samy děti. Chceme, aby porozuměly světu, ve kterém žijí, a uměly jej kriticky reflektovat. Učení v souvislostech podporujeme časovou a organizační strukturou dne. Vzdělávání probíhá ve větších tematických celcích, v podnětném učebním prostředí uspořádaném do center aktivit.

Rodiče a komunita vítanými partnery

Vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a širší komunitou. Nabízíme jim různé formy spolupráce, možnost aktivně se podílet na chodu školy, zapojit se do vzdělávání dětí i budovat vztahy mezi sebou navzájem. Otevřenou komunikaci a spolupráci s rodinami považujeme za důležitý předpoklad zdárného učení a podpory rozvoje dítěte.
 
Jednou z hlavních forem práce v programu Začít spolu je integrovaná tematická výuka v centrech aktivit.
Více o centrech aktivit se dozvíte zde.
 
Základní přehled o programu Začít spolu získáte v letáku, který si můžete stáhnout zde.


Více informací o programu Začít spolu a neziskové organizaci Step by Step ČR naleznete zde.

 

 

Back to top