Školní poradenské pracoviště

Koordinátor ŠPP

Mgr. Schmiedová Dagmar

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

 

Hlavním úkolem je přispívat k budování zdravého klimatu školy. Slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy v oblastech:

 1. primární prevence školní neúspěšnosti
 2. primární prevence sociálně rizikových jevů
 3. integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
 5. kariérové poradenství

Úkoly a cíle školního poradenského pracoviště

 1.  poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2.  sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 3.  prevence školní neúspěšnosti
 4.  kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 5.  podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 6.  podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 7.  podpora žáků s OMJ
 8.  průběžá a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 9.  včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 10.  předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 11.  průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 12.  metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 13.  spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 14.  spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

S informacemi a důvěrnými daty, se kterými toto pracoviště pracuje, je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá Mgr. Paták Jiří - ředitel školy.

 

Back to top